Your Style

Zwroty

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym yourstyle.com.pl prowadzony jest przez FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród, NIP: 685 192 63 50, REGON: 371107472; adres poczty elektronicznej: sklep@yourstyle.com.pl, numer telefonu kontaktowego: + 48 695 492 000.

(…)

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrot.

9.1. Klient, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i zwrócić Produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

9.2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na Formularzu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego wsporniki.sklep.pl Wypełniony przez Klienta Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży może zostać wysłany:

– (1) pisemnie na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród,
– (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@yourstyle.com.pl

9.3. Zwracany Produkt wraz z Formularzem odstąpienia od umowy i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród.

9.4. Koszt dostarczenia zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

9.5. Produkt powinien zostać dostarczony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

9.6. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym. Oznacza to, że Produkt musi odpowiadać opisowi z dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nie może on być modyfikowany ani używany. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Produktu.

9.7. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Produkt.

9.8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

9.9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.10. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest wyłączona za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.

9.11. Zasady odpowiedzialności gwarancyjnej Usługodawcy/Sprzedawcy zostały uregulowane w Ogólnych Warunkach Gwarancji i Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

9.12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

Załącznik nr 2 – Formularz o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – Formularz zwrotu 

Shopping Cart
Scroll to Top