Your Style

Regulamin sklepu internetowego yourstyle.com.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym yourstyle.com.pl prowadzony jest przez FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród, NIP: 685 192 63 50, REGON: 371107472; adres poczty elektronicznej: sklep@yourstyle.com.pl numer telefonu kontaktowego: + 48 695 492 000.

1.2. Sprzedaż w Sklepie Internetowym yourstyle.com.pl prowadzona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z funkcjonalności sklepu. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.3. KLIENT; USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 344 ze zm.).

1.4.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.6. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.

1.4.7. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: yourstyle.com.pl 

1.4.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród, NIP: 685 192 63 50, REGON: 371107472; adres poczty elektronicznej: sklep@yourstyle.com.pl, numer telefonu kontaktowego: + 48 695 492 000.

1.4.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.

2.1. W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: 

– (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, 

– (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na Formularza Zamówienia – od tego momentu nie istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, gdyż zamówienie jest niezwłocznie przetwarzane i przesyłanie do realizacji. 

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, metoda płatności, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów.

2.1.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa.

2.2.1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Usługobiorców ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Usługobiorcy. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Usługodawcy na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Usługobiorcy ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Usługobiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Usługodawcy.

2.2.2. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

2.2.3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Usługodawcy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich w kwocie brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. O obowiązku uiszczenia kosztów dostawy (w tym opłaty za transport) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego. Wysokość opłaty za dostawę jest uzależniona od rodzaju, ilości wybranych Produktów w Formularzu Zamówienia oraz sposobu dostawy.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta zawierającą wykaz zamówionych Produktów wraz z łączną wartością brutto do zapłaty za Zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Sposoby i terminy płatności za produkt.

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– (1) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej przelewy24.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: przelewy24.pl – spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP 779-236-98-87,

– (2) Płatność przelewem na podstawie sumy z zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: Bank PKO 09102029640000650201368323, w tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta. 

– (3) Płatność przy Odbiorze. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania Płatności w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu tego terminu, Sklep Internetowy uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji.

5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu.

5.1. Dostawa Produktu opisana w Regulaminie dostępna jest na terytorium Polski. Warunki dostawy poza terytorium Polski ustalane są z Kupującym indywidualnie.

5.2. Odpłatna dostawa Produktu do Klienta. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Bezpłatna dostawa Produktu do Klienta. Warunkiem otrzymania możliwości bezpłatnej dostawy jest złożenie zamówienia na minimum 299 zł brutto. 

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka InPost.

5.4.3. Przesyłka Orlen Paczka.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku wyboru płatności przelewem początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.6. W przypadku, gdy dostawa Produktu będzie realizowana przez Sprzedawcę, wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie udostępnienia Produktu w magazynie Sprzedawcy przewoźnikowi, któremu zlecono dostawę pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do fachowego i niezwłocznego rozładunku Produktu, ponosząc związane z tym koszty oraz ryzyka. Ubezpieczenie zakupionego Produktu od ryzyka jego uszkodzenia bądź utraty w czasie rozładunku obciąża Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą udostępnienia Produktu.

5.7. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy zewnętrznej.

5.8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt zostanie przygotowany do wydania niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się Klienta po odbiór Zamówienia.

6. Uszkodzone przesyłki.

6.1. Kupujący każdorazowo jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika, a w szczególności czy jest ona kompletna oraz czy nie jest uszkodzona.

6.2. W przypadku, gdy szkoda zauważona jest przy odbiorze Produktu, Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki, wpisując na liście przewozowym adnotację: „Odmowa przyjęcia z powodu uszkodzenia”. Jeżeli Kupujący decyduje się odebrać taką przesyłkę zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzeń oraz dokumentacji zdjęciowej szkody (towaru i opakowania), a następnie – nie później niż następnego dnia roboczego – wysłać do Sprzedawcy opis zdarzenia, protokół szkody oraz dokumentację zdjęciową.

6.3. Jeśli Kupujący odbierze uszkodzoną przesyłkę bez protokołu szkody i bez wpisu w liście przewozowym, to przyjmuje się, że przesyłka została dostarczona w stanie bez uszkodzeń.

7. Gwarancja i reklamacja produktu.

7.1. W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym yourstyle.com.pl Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym gwarancji. 

7.2. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Termin
ten biegnie od dnia dokonania zakupu.

7.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem.

7.4. Podstawy do reklamacji Produktu nie stanowią:

7.4.1. Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach.

7.4.2. Uszkodzeń mechanicznych Produktu.

7.4.3. Uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Produktu, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem lub złym dopasowaniem.

7.4.3. Użytkowanie Produktu niezgodne z jego przeznaczeniem.

7.5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Formularza Reklamacji Towaru. Formularz Reklamacji Towaru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego yourstyle.com.pl

Wypełniony przez Klienta Formularz reklamacyjny może zostać wysłany:

– pisemnie na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród,
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@yourstyle.com.pl

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient złożył reklamację, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.7. Klient, który dokonuje uzasadnionej przez Sprzedawcę reklamacji, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród,

7.8. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

7.9. Produkt powinien zostać dostarczony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrot.

9.1. Klient, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i zwrócić Produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

9.2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na Formularzu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego wsporniki.sklep.pl Wypełniony przez Klienta Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży może zostać wysłany:

– (1) pisemnie na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród,
– (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@yourstyle.com.pl

9.3. Zwracany Produkt wraz z Formularzem odstąpienia od umowy i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród.

9.4. Koszt dostarczenia zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

9.5. Produkt powinien zostać dostarczony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

9.6. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym. Oznacza to, że Produkt musi odpowiadać opisowi z dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nie może on być modyfikowany ani używany. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Produktu.

9.7. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Produkt.

9.8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

9.9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.10. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest wyłączona za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.

9.11. Zasady odpowiedzialności gwarancyjnej Usługodawcy/Sprzedawcy zostały uregulowane w Ogólnych Warunkach Gwarancji i Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

9.12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. Postanowienia końcowe.

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe – Umowa Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4. Do Umów Sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym Ogólne Warunki Sprzedaży, Ogólne Warunki Usług Serwisowych i Ogólne Warunki Gwarancji stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin.

10.5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2022 r.

Załącznikami do Regulaminu są: 

Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji

Załącznik nr 2 – Formularz o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – Formularz zwrotu 

Shopping Cart
Scroll to Top